Tag: เดินป่า

อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรติตถ์

อุทยานฯ แห่งนี้ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 87 ของประเทศไทย ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงที่อยู่สูงกว่าระดับการกักน้ำของเขื่อนสิริกิติ์ มียอดดอยที่สำคัญหลายดอย ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติลานสาง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

อุทยานแห่งชาติลานสาง ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 15 ของประเทศไทย สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนโดยมีเทือกเขาถนนธงชัยตั้งอยู่กึ่งกลางอุทยาน ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 55 ของประเทศไทย มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอแม่วงก์ อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 48 ของประเทศไทย ในอดีตที่แห่งนี้เคยเป็นฐานที่มั่นของกองกำลังคอมมิวนิสต์ และนับเป็นสมรภูมิรบที่เสียเลือดเนื้อ ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ลักษณะภูมิประเทศโดยรวมของอุทยานฯ ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ ซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นระหว่างบ้านพี่เมืองน้องระหว่างไทยและ ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

ความโดดเด่นของอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าที่นักท่องเที่ยวรู้จักมาช้านานคือ การมีสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านน้ำตกที่สวยงามหลายแห่งตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 5 ของประเทศไทย ภูมิประเทศโดยทั่วไปมีแนวเทือกเขาเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นเขตแดนกั้นระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติแม่เมย อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของอุทยานฯ ส่วนมากเป็นภูเขาสลับซับซ้อนมีที่ราบน้อยมาก ความสูงของยอดเขาโดยเฉลี่ยประมาณ 680-1,250 เมตร จากระดับน้ำทะเล ปกคลุมไปด้วย ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติตาดหมอก อ.เมือง เพชรบูรณ์

อุทยานแห่งชาติตาดหมอก มีพื้นที่โดยทั่วไปเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน เป็นต้นน้ำของห้วยน้ำดำ ห้วยผึ้ง ห้วยกกไฮ ฯลฯ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำป่าสัก และลุ่มน้ำชี ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ (คลองตรอน) อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

เส้นทางพิชิตดอยภูเมี่ยง คือเส้นทางเดินป่าอันท้าทายของอุทยานฯ แห่งนี้ ยอดเขาที่เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดพิษณุโลก มีความสูงประมาณ 1,656 เมตร ...อ่านต่อ